XSIBackup Free – kopie zapasowe w VMWare ESXi

XSIBackup Free to narzędzie pozwalające wykonywać kopie zapasowe maszyn wirtualnych posadowionych na VMWare ESXi 5.1, 5.5, 6.0, 6.5 i 6.7. Oprogramowanie dostępne jest na stronie producenta: https://33hops.com

Główne cechy XSIBackup Free:

  • wykonywanie kopii maszyn wirtualnych w czasie pracy bez konieczności ich wyłączenia
  • automatyczna rotacja gdy przestrzeń przeznaczona na kopie jest zapełniona
  • tworzenie i wysyłanie raportów e-mail oraz logi tekstowe
  • możliwość skonfigurowania cyklicznych zadań za pomocą Crona

Instalacja jest bardzo prosta, wypełniamy formularz na stronie, a link do wersji instalacyjnej otrzymujemy e-mailem. Logujemy się do systemu za pomocą SSH (wcześniej sprawdzamy czy jest uruchomiony serwer SSH) i wydajemy polecenia otrzymane e-mailem. Wygląda to mniej więcej tak:

cd /tmp && \esxcli network firewall unload && \
wget http://a.33hops.com/downloads/?key=KEY123 -O XSIBACKUP-FREE-
download.zip && \
unzip XSIBACKUP-FREE-download.zip && chmod 0700 install && ./install || cat
xsibackup.zip && echo "" && \
rm -rf XSIBACKUP-FREE-download.zip && \
esxcli network firewall load

(UWAGA każdy otrzymuje indywidualny klucz, który znajduje się za poleceniem wget)

Przykładowy plik ./conf/root-crontab, który spowoduje wykonanie zadania 002 o godzinie 22:05 we wszystkie dni tygodnia:

5 22 * * * /vmfs/volumes/datastore1/xsi-dir/jobs/002

Przykładowy plik konfiguracyjny zadania ./jobs/002

"/vmfs/volumes/datastore1/xsi-dir/xsibackup" --backup-point="/vmfs/volumes
/ESXi_backup" \
--backup-type=Custom \
—backup-vms="Linux Debian,Linux Ubuntu,Windows 10,Windows 2016 Server” \
--backup-how=Hot \
--backup-room=500 \
--date-dir=yes \
--use-smtp=1 \
[email protected] \
--backup-id=002 \
--description="Kopia zapasowa 002" \
--override=xsibakfilter \
--exec=yes >> "/vmfs/volumes/datastore1/xsi-dir/var/logs/xsibackup.log"

Przykładowy plik konfiguracyjny z ustawieniami serwera SMTP ./conf/smtpsrv

s1;smtp.mail.pl:587;[email protected];uzytkownik;haslo;yes;TLS;0

Funkcjonalność Crona do XSIBackup dodajemy poleceniem:

./xsibackup --install-cron

Do odświeżenia zadań Crona po zmianach w konfiguracji służy polecenie:

./xsibackup --update-cron

Podczas planowania zadań należy zwrócić uwagę na czas systemowy, którym jest UTC